Vyhledávání

Kategorie

Novinky

Momentálně zde nejsou žádné novinky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 2. Způsob platby
 3. Dodací podmínky a ceny dodání
 4. Česká Pošta
 5. Ochrana osobních údajů
 6. Reklamace
 7. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 8. Závěrečná ustanovení
 9. Mimosoudní řešení sporů
 10. Záruční podmínky

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.alkatex.cz jsou návrhem kupní smlouvy a pro objednatele závazné. Provedením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecné obchodní podmínky (VOP) s cenou objednaného produktu a jeho technickou specifikací, a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí ujednání o kupní smlouvě. Provozovatel potvrdí objednávku elektronikou cestou; bez tohoto potvrzení není objednávka přijata ke zpracování a není platná. V případě, že potvrzení neodpovídá objednávce kupujícího, nebo je jinak nesprávné, je kupující povinen o tom prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

Cena se sjednává jako smluvní dle návrhu prodávajícího na internetových stránkách www.alkatex.cz

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění údajů v objednávkovém formuláři. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně je možné objednané zboží vyzvednout osobně. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.alkatex.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Registrace není povinná. Registrovaní zákazníci však mohou sledovat stav vyřízení své objednávky včetně doposud uskutečněných objednávek a výhodou je, že při dalším nákupu již nemusí vyplňovat objednávkový formulář. Registrovaný zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje před případným zneužitím, za něž nese plnou odpovědnost.

Objednávky, jakož i další smlouvy a doklady související s obchodně – závazkovými vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou archivovány provozovatelem internetového obchodu.


II. Způsob platby

 • Dobírkou - prostřednictvím České pošty (dále jen ČP)
 • Převodem na účet - 2400527177/2010 (pro ČR) nebo 2400527177/8330 (pro SR). Variabilní symbol uveďte číslo objednávky
 • Hotovostně - pří osobním převzetí na adrese: Ostrava-Poruba, nám. V. Vacka 6043/23, 70800

III. Dodací podmínky a ceny dodání

Zboží je expedováno zpravidla do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Nebude-li z nějakého důvodu možné zboží expedovat v této lhůtě, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti. Součástí zásilky je prodejní doklad. Při částečném hrazení kupní ceny se vlastníkem objednané a doručené věci stává kupující až uhrazením celé kupní ceny.

Ceny dodání:
 • Osobní převzetí - 0,- Kč
 • Česká Pošta (ČR) - dobírka: 130 Kč (do 3 pracovních dní od expedice zboží)
 • Česká Pošta (ČR) - bankovní převod: 90 Kč (do 3 pracovních dní od expedice zboží)
 • Česká Pošta (Slovensko), pouze bankovní převod: 250 Kč (do 3 pracovních dní od expedice zboží)
Sleva na dopravě
Typ plabty0-9991000-1999Kč2000-2999Kč3000-3999Kč4000-...Kč
Dobírka130 Kč100 Kč70 Kč40 Kč0 Kč
Bankovní převod90 Kč60 Kč30 Kč0 Kč0 Kč

Tato sleva na dopravu se nevztahuje na dopravné na Slovensko


IV. Česká Pošta

Zboží vám bude doručeno do 3 pracovních dnů od expedice zásilky.

PŘEVZETÍ ZÁSILKY - Reklamace mechanického poškození - Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen.

V případě poškození obalu zásilku nepřebírejte nebo uplatněte reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy. Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní, popřípadě kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410.


V. Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.alkatex.cz prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutém v objednávkovém a/nebo registračním formuláři a použitím těchto údajů prodávajícím pro jeho obchodní a marketingové účely. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze i o zrušení své registrace.


VI. Reklamace

Kupující má povinnost zkontrolovat dodané zboží co nejdříve po dodání. Zboží lze reklamovat na korespondenční adrese internetového obchodu Ostrava-Poruba, nám. V. Vacka 6043/23, 70800.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Náklady spojené se zasíláním zboží prodejci v případě neoprávněné reklamace hradí kupující.


VII. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání zboží kupujícím).

Po obdržení vráceného zboží, prodávající do 30 dnů kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet, jehož číslo kupující sdělí. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

Kupující může do potvrzení objednávky prodávajícím objednávku zrušit bez dalšího udání důvodu.

Rozhodné je datum a čas odeslání potvrzení objednávky prodávajícím.

Prodávající má právo odmítnout objednávku i bez uvedení důvodů, a to zejména v případě, že kupující v minulosti neplnil smluvní závazky.

Prodávající o odmítnutí objednávky kupujícího vyrozumí.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP a bez výhrad přijímá veškerá jejich ustanovení.


IX. Mimosoudní řešení sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.


X. Záruční podmínky

Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.


XI. Zpracování osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek (uzavřením kupní smlouvy, která se řídí těmito obchodními podmínkami) dává souhlas se zpracováním osobních údajů, které prodávajícímu sdělí za účelem uzavření a splnění smluvního závazku (kupní smlouvy).

Prodávající, jakožto správce osobních údajů, tyto osobní údaje bude zpracovávat po tak dlouhou dobu, po jakou může být od něj požadováno, aby držel takové údaje podle příslušných zákonů nebo takové údaje budou nezbytné pro plnění smlouvy, resp. práv a povinností s uzavřenou smlouvou souvisejících. Jakmile přestane uvedený zákonný nebo smluvní účel zpracování osobních údajů existovat, budou osobní údaje smazány.

Prodávající zpracovává následující osobní údaje:

(a) informace o úkonech kupujícího v průběhu plnění smlouvy;

(b) informace o zprávách zasílaných kupujícímu;

(c) informace o platebním styku mezi ním a kupujícím;

(d) identifikační, adresní a kontaktní údaje kupujícího uvedené při uzavírání nebo plnění smlouvy;

(e) záznamy o vzájemné komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím.

Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány za následujícími účely:

(a) uzavření a plnění kupní smlouvy, (právní důvod spočívající v plnění smluvního závazku);

(b) vnitřní administrativní potřeby, včetně tvorby statistik a evidencí (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu prodávajícího);

(b) ochrana majetku a právních nároků prodávajícího (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu prodávajícího).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu danou zvláštním právním předpisem, a pokud takového předpisu není, pak po dobu trvání smlouvy s kupujícím a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení kupní smlouvy či protiprávního jednání kupujícího.

Pokud jsou k tomu splněny podmínky dle zvláštního předpisu, je kupující oprávněn:

(a) požadovat přístup k osobním údajům;

(b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

(c) požadovat omezení zpracování osobních údajů;

(d) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

(e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

(f) využít práva na přenositelnost osobních údajů;

(g) využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;

(h) využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje mohou být předány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností prodávajícího i a v těchto případech jsou příjemci především orgány veřejné správy.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 25. 5 2018.)

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně